วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การบ้านครั้งที่ 1 และ 2

สำหรับวิชา CD371 นี้ นักศึกษาควรจะมีแฟ้มสำหรับรวบรวมบทความและงานทั้งหมดที่ได้ทำในเทอมนี้เพื่อจะรวบรวมส่งในท้ายเทอม นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องเปิด blog ของตนเองเพื่อนำบทความและการบ้านต่างๆ ไปโพสท์ไว้ และจะต้องเป็นผู้ติดตาม blog* ของวิชานี้

การบ้านในสัปดาห์แรก - 2/11/53
  • ให้นักศึกษาเขียนบทความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Social Network โดยใช้ network ของ Hi5, Facebook, twitter เป็นตัวอย่างกรณีศึกษา เขียนวิเคราะห์ถึงความแตกต่างของแต่ละ network ในด้าน
  1. แต่ละ network มีความแตกต่างกันอย่างไร?
  2. รูปร่างหน้าตา Interface design ของแต่ละ network เป็นอย่างไร?
  3. ความยากง่ายในการใช้งาน?
  4. ประโยชน์ทีี่ได้รับจากการเป็นสมาชิกของ network นั้นๆ
  5. เหตุใดบาง network จึงเป็นที่นิยมมากกว่า network อื่น?
  6. ท่านเป็นสมาชิก network ใดบ้าง? ชอบใช้ network ใดมากที่สุด? เพราะเหตุใดจึงชอบ?
  7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรืออยากให้มี ให้พัฒนาใน network นั้นๆ
ให้นักศึกษาเขียนด้วยลายมือในกระดาษ A4 ส่งในชั่วโมงเรียนสัปดาห์หน้า *กรุณาเขียนด้วยลายมือและให้สามารถอ่านได้*

การบ้านสัปดาห์ที่สอง - 9/11/53
  • ให้นักศึกษาเขียนบทความแสดงคิดเห็นในหัวข้อ "ทำไมโลกนี้ต้องมีนักออกแบบ?" โดยเขียนอธิบายถึงความคิด ความเชื่อของตนเอง พร้อมยกตัวอย่างและสามารถเสนอภาพประกอบต่างๆ สนับสนุนแนวความคิดของตนเองได้
พิมพ์ลงในกระดาษ A4 ความยาวไม่เกินสองหน้ากระดาษ ส่งในสัปดาห์หน้า พร้อมทั้งนำบทความนี้ไปอัพขึ้นใน blog ของตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น